Langs en del av fv. 662 på Innhavet i Hamarøy kommune skal det planlegges en g/s-veg, i forlengelsen av eksisterende g/s-veg som i dag stopper like nord for Innhavet skole. Den nye strekningen er tenkt bygget fram til avkjørselen til Smolten AS.

Etter ønske fra Hamarøy kommune tas det med en forlengelse av planstrekningen fram til like nord for trelasthandelen, hvor det er regulert inn en adkomstveg for et framtidig industriområde (denne forlengelsen må evt. bygges senere). Hele planstrekningen er ca. 550 meter.

Det er per 2017 ikke satt av midler til prosjektet, så det er for tidlig å si når det vil bli utbygd.