Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av gang- og sykkelveg og atkomster til boliger. Planstrekningen er 550 meter.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. september–13. oktober 2013 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Plandokumenter"
  • Hamarøy kommune, servicekontoret på Oppeid
  • Hamarøy hotell på Innhavet
  • Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø
  • www.hamaroy.kommune.no

Berørte grunneiere blir tilskrevet direkte.

Merknader til planforslaget må være skriftlig og sendt innen 13. oktober 2013

Spørsmål kan rettes til:

Plandokumenter: