Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fv. 704 fra Tanem til næringsområdet på Tulluan og fram til Moen-krysset (Sveanvegen, fv. 6680). Tiltaket skal sikre god trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper.
 
Statens vegvesen vil i samarbeid med kommunen gjennomføre en åpen kontordag i Klæbu rådhus fredag 29. mars 2019, kl. 09.00-15.00.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu, eller som e-post til postmottak@klabu.kommune.no innen 3. mai 2019.
 
Spørsmål om planforslaget kan rettes til Klæbu kommune og/eller Statens vegvesen:
Kommunen vil vurdere alle uttalelser til forslaget ved den endelige behandlingen av reguleringsplanen. De som har gitt skriftlig uttalelse vil få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet. Vedtatt plan kunngjøres i Adresseavisen og på kommunens hjemmeside.