Statens vegvesen skal i samarbeid med Klæbu kommune igangsette arbeidet med en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fylkesveg 704 på strekningen fra Tanem til Tulluan.

Planprogram for fv. 704 fra Sandmoen til Tulluan (datert 11.07.2013) ble vedtatt i Klæbu formannskap i møte den 17.10.2013 i sak 89/13. Planprogrammet gir føringer for temaer som skal utredes i forbindelse med denne detaljreguleringsplanen. I planprogrammet legges det opp til to ulike alternativer fra Tanem til Tulluan. Detaljreguleringsplanen tar bare utgangspunkt i det ene alternativet, som ligger ved foten av Vassfjellet og utreder kun dette. Dette er også iht. intensjonsvedtak gjort i Klæbu kommunestyre den 9.11.2017 i sak 90/17.

Tiltakshaver og forslagsstiller er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken. Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny veg på en strekning på ca. 4 km fra Tanem i nord til kryss med fv. 6680 (Sveanvegen). Planarbeidet inkluderer tunell på en strekning vest for Tanem, med lengde ca. 1 km. Størrelse på området er ca. 1014 DAA.

I fokus for planarbeidet står trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø.