Kort om planen

Bæreevnen til Brå bru har i flere år vært vurdert som kritisk. Brua er i dårlig stand og må skiftes ut. Brua er dessuten smal og ligger mellom to skarpe kurver, noe som ikke er heldig med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet. Det finnes ikke gode omkjøringsmuligheter dersom brua blir stengt.

Planforslaget legger til rette for utbygging av ny bru over Bråbekken nedstrøms dagens bru, samt ca. 250 meter med tilstøtende veg. Total brulengde er planlagt 70 meter fordelt på tre spenn og 7,5 meter bredde mellom rekkverk. Utretting av kurvaturen vil bedre siktforholdene på stedet og i kombinasjon med bredere bru vil tiltaket bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for kjørende.

Skråningsstabiliteten i ravinen er lav, som fører til behov for å gjennomføre stabiliseringstiltak i form av motfyllinger. I tillegg er det foreslått erosjonssikring av bekkeløpet. Kartlegging av naturmangfold ble gjennomført sommeren 2017, og i rapporten foreslås det en rekke avbøtende tiltak for å redusere negative påvirkninger på naturmiljø.

Det finnes ikke trafikksikkert tilbud for myke trafikanter langs fylkesvegen i dag. Fylkesvegen er skoleveg og det kan forventes økt bruk av vegen av gående og syklende. Vegen preges av høy hastighet og høy andel tungtrafikk. Utretting av kurvaturen kan bidra til at hastigheten i området øker, som medfører økt risiko for gående. I planforslaget reguleres gang- og sykkelvegen på nordsiden av fylkesvegen. Finansiering av gang- og sykkelvegen er ikke avklart og det er usikkerhet om gang- og sykkelvegen gjennomføres som en del av bruprosjektet, men det er ønskelig å sikre nødvendig areal for gang- og sykkelveg gjennom planen.

Planforslaget er tilgjengelig

  • Som vedlegg til denne siden, se under «Last ned» og
  • Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (resepsjonen)

Merknader

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 15. juni 2018 til:

Kontakt

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte: 

Videre prosess

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomfører Statens vegvesen en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter skal planforslaget oversendes til Trondheim kommune for videre saksbehandling og politisk behandling.