Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny bru eller kulvert for å erstatte dagens bru. Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på stedet. Planavgrensning:

Planavgrensning fv. 707 Bråbrua

Trondheim kommune har besluttet at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 6. oktober 2017. Send det skriftlig til

Eventuelle spørsmål rettes til Statens vegvesen v/Ekaterina Lukina tlf. 469 50 319, e-post ekaterina.lukina@vegvesen.no.