Målsettingen med prosjektet er å derfor å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen. I tillegg vil en utbygging av fv. 714 ha stor betydning for næringsliv og bosetting i kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.

Gjennomsnittlig trafikkmengde på strekningen er ca. 1300 kjøretøy per. døgn, og tungtrafikkandelen er ca. 10 prosent. Statistikken viser en klar overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på fv. 714 sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør-Trøndelag. De siste 15 årene er det registrert 105 ulykker med personskade på den aktuelle strekningen.

Det er flere partier langs dagens fv. 714 som er utsatt for fare for steinras. Det er gjort omfattende sikringsarbeider på disse strekningene, men det forekommer likevel mindre steinsprang fra tid til annen. Det er planlagt ytterligere sikringstiltak på disse strekningene de nærmeste årene.