Som en del av bompengesøknaden er det utarbeidet en utbyggingsplan for en rekke prioriterte delstrekninger. Totalkostnad er ca. 1,6 milliarder kr (2010-kr).

I denne planen inngår også Vaslagtunnelen (ca. 2,6 km lang) som har fått 250 millioner kr i tilskudd av statlige rassikringsmidler, se vedlegg på høyre side.

For de øvrige delprosjektene er det lagt opp til inntil 50 prosent bompengefinansiering. Den øvrige finansieringen vil være fylkeskommunale midler.

Bompengeinnkreving starter opp 28. april 2014

Les mer om bompengeinnkrevinga her.