Program

  • Velkomsthilsen v/ Svein Soknes, prosjektleder i Statens vegvesen
  • Musikalsk innslag fra Snillfjord kommune
  • Anleggsstart markeres v/ representant for Sør-Trøndelag fylkeskommune

Om Ny fylkesveg 714

Fv. 714 forbinder kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Den 57,6 km lange strekningen mellom Stokkhaugen i Orkdal kommune og Sunde i Snillfjord kommune har lav standard. Prosjektet Ny fylkesveg 714 omfatter oppgradering og nybygging som vil forkorte denne strekningen med ca. 12,5 km og redusere reisetiden betydelig. Målet er også å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.

Ulvstubakken

Ulvstubakken har i dag en helling på ni prosent. Det skaper framkommelighetsproblemer for tungtransporten, spesielt vintertid. Entreprisen for dette prosjektet innebærer etablering av 2,4 km ny veg, inkludert krabbefelt og reduksjon av hellinga til sju prosent. Bygging av Ulvstubakken er det første av mange prosjekter på Ny fylkesveg 714.

Det er kvikkleire i området som gjør det utfordrende å bygge her. Vegtraseen er nå lagt på sikker grunn, noe som gjør at den kommer i konflikt med en kommunal vannkilde. I tillegg må noen høyspentmaster flyttes.

Arbeidet med Ulvstubakken skal være ferdig i oktober 2011.