Våren 2014 startet Statens vegvesen opp arbeidet med å regulere ny veg gjennom Snilldalen og utenom Krokstadøra.

I juni viste nye kostnadsvurderinger at prosjektet vil bli betydelig dyrere enn tidligere antatt, fra en antatt pris på 520 millioner kroner til i overkant av 800 millioner kroner. Krevende grunnforhold i området og vanskelig topografi er de viktigste årsakene til de økte kostnadene. Økte krav til tunnelsikkerhet, økt kvalitet gjennom frostsikker dimensjonering og forbikjøringsfelt i de bratte stigningene i Snilldalen drar også opp kostnadene.

– Som en følge av disse kostnadsøkningene har vi delt reguleringa av strekningen i to. Vår førsteprioritet er nå å fullføre reguleringa av ny veg og tunneler gjennom Snilldalen. Når det gjelder reguleringa av ny veg forbi Krokstadøra har det kommet flere gode innspill i høringsprosessen, som vi vil vurdere å utrede nærmere sammen med konsulenten vår. Ved å dele reguleringsplanen, legger vi til rette for etappevis utbygging dersom fylkeskommunen ønsker det, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil behandle den videre strategien for fv. 714 under den årlige rulleringa av sitt handlingsprogram.