Alle tunnelene er åpnet for trafikk.

Total lengde på vegstrekningen er 9,3 km. Utbedringene på denne parsellen besto av tre nye tunneler:

  • Brattstiåstunnelen, ca. 215 m lang
  • Fenestunnelen, ca. 1070 m lang
  • Valslagtunnelen, ca. 2601 m lang

De øvrige 5 km av strekningen vil i hovedsak følge eksisterende vegtrasé.

Før-situasjon

Fv. 714 fra Mjønes til Vasslag hadde lav standard og det manglet tilstrekkelig breddeutvidelse i de fleste kurvene. Enkelte partier var smale og svingete, og noen partier hadde problematiske stigningsforhold.

I tillegg hadde enkelte partier dårlig bæreevne, noe som medførte svikt i grunnen og hyppige telehiv. Langs Bustlibergan var det rasfarlig og bratt langs sjøsiden.

Til sammen utgjorde dette en hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid.