I forbindelse med bygging av vindmølleparken på Harbakfjellet i Åfjord kommune, har Statkraft, v/Fosen Vind DA, behov for spesialtransport langs fylkesveg 723. Det skal fraktes lange vindmølleblad på spesialbiler, og flere partier langs fylkesvegen har ikke framkommelighet for denne transporten. Gartnesodden er ett av disse partiene der vegen må utbedres. Utbedring av Lianskrysset et ett av de andre tiltakene og som er fremmet som egen reguleringsplan. Mindre tiltak andre steder blir utført innenfor egen veggrunn og trenger ikke regulering.

Ved Gartnesodden skal vegen skal flyttes lengre inn i selve Gartnesklumpen og samtidig senkes over en strekning på ca. 350 meter. Ved oppdrettsanlegget til Lerøy midt blir vegen breddeutvidet, men blir liggende på dagens høyde.

De steinmassene som ikke skal brukes i veganlegget skal dumpes i sjøen på utsiden av vegen. For at dette skal skje på en sikker måte, må området først mudres, før steinmassene fylles på. Det er laget egen søknad om tillatelse til mudring og fylling av både mudringsmassene og stein fra veganlegget. Denne søknaden blir behandlet parallelt med reguleringsplanen.

Vegen må holdes stengt i både kortere og lengre perioder for å kunne gjennomføre tiltaket. Stengningen vil skje i nært samarbeid med Åfjord kommune og beredskapsetatene, og vil være planlagt til de periodene med minst konsekvenser for innbyggere i området.

Vedtatt reguleringsforslag

Reguleringsplanen ble vedtatt 30.8.18.