Ny veg skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord. De nye tunnelene gjennom har fått navnene «Ryssdalstunnelen» og «Herfjordstunnelen». Brua over Ryssdalen er kalt «Ryssdalsbrua».

Planen har fått navnet «Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen». Som det går fram av plankartene er hovedelementene ny bru, to tunneler og veg i dagen. Lengden på tunnelene er henholdsvis 780 meter (Ryssdalen) og 605 meter (Herfjorden) medregnet tunnelportalene. Brua blir ca. 146 meter lang. Rundt vegen reguleres det et anleggsbelte på ca. 20 meter på hver side.

I Ryssdalen og ved Rapet legges det opp til et større riggområde med hensyn til utførelsen av bru og tunneldriving. Deponering av masser vil skje langs hele veglinja ved utslaking av sideterreng for å unngå mest mulig rekkverk. Det må kunne påregnes en del annen anleggstrafikk på strekningen. Områdene vil bli godt skiltet og farten blir redusert.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16. desember 2016 til 3. februar 2017.

Merknader

Merknader må sendes skriftlig innen 3. februar 2017 til: Statens vegvesen, Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller på epost til firmapost-midt@vegvesen.no.

Kontaktperson er Roar Marius Lindstad, tlf. 98892171, roar.lindstad@vegvesen.no.