Det skal reguleres for tosidig sykkelfelt langs fylkesveg 740 fra fylkesveg 115, Edwin Ruuds gate, i vest og frem til Plogveien i øst, i Askim kommune.

Tiltaket skal tilrettelegge for syklister samtidig som tosidig fortau beholdes. For å få plass til sykkelfelt og fortau, blir kjørefeltene noe smalere enn dagens. Det vil bli lavere fartsgrense og fartshumper på strekningen på grunn av smalere kjørefelt.

Det forventes at tiltaket skal gi en miljøgevinst i form av blant annet lavere støy for beboere langs strekningen.

Oversiktsbilde - Fv. 740 Henstad Allé