Detaljregulering for fv. 82 Forfjord–Strandland til offentlig ettersyn, høringsfrist 9. oktober 2017

Forslaget legger til rette for utbedring av fylkesveg 82 mellom Forfjord elva og krysset til Lovika på Strandlandet, parsellen er 22 km lang. Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde, Buksnesfjord bru skal skiftes ut. Ved Kvalshågen, Andøy turistsenter og Buksnesfjord legges vegen litt om.