Utbedring av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn er inndelt i fem delstrekninger, og Holmen-Maurnes er en av disse.

For å sikre areal for utvidelse av fylkesveg 82 til to-feltsveg, med gang- og sykkelveg/fortau, samt kollektivtiltak er det utarbeidet et forslag til reguleringsplan for denne delstrekningen. Sanering av avkjørsler inngår i prosjektet.

Byggingen er i gang, og du finner mer informasjon om prosjektet her.