Mellom fv. 82 Kvalsaukbrua og Maurnes i Sortland kommune er det et større utbyggingsprosjekt på gang. Prosjektet er en del av et større vegprosjekt der fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn skal forsterkes og utbedres til 6,5 meter bredde. På noen delstrekninger planlegges også gang- og sykkelveg.

Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Arbeidet med denne strekningen startet høsten 2016, og totalt er det 4,6 km veg fra Kvalsaukbrua til Maurnes som skal utbedres.

Gang- og sykkelveg og bredere fylkesveg

Langs hele strekningen skal det bygges en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. Fylkesvegen skal også forsterkes og breddeutvides til 6,5 meters bredde. Det skal også monteres veglys langs hele strekningen. I tillegg skal det utføres en del jobb for Sortland kommune, Vesterålskraft og Relacom/Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler.

Dette er gjort til nå


I begynnelsen av prosjektet ble det gjort en omfattende jobb med å legge om vann og avløp på vegne av Sortland kommune, og det ble revet en del fjøs og garasjer for å gi plass til utvidelsen. Alt dette arbeidet er ferdig nå.

- Vi har gjort ca. 65-70 prosent av prosjektet ferdig så langt, og har lagt det første laget med asfalt på 2,5 km av vegen og ca. 1,1 km av gang- og sykkelvegen, sier Morten Bjørkmo. Han er byggeleder i Statens vegvesen og har ansvaret for å følge opp utbedringsprosjektet.

Videre er det så langt montert 65 gatelys og det er bygget flere store støttemurer langs strekningen. Nå jobbes det med stikkrenner, pussing av kanter og busslommer parallelt med at utgraving og innfylling av veg og gang- og sykkelveg går fremover.

Trafikkavvikling


- Trafikkavviklingen har stort sett gått veldig bra. Noen trafikanter kjører litt fort, og noen har problemer med å innrette seg etter lysreguleringen. Vi ber om respekt for skiltingen slik at alle trafikanter kan ferdes trygt og at vegen er en trygg arbeidsplass for våre entreprenører, sier Bjørkmo.

 

Forsinkelser og fremdrift


Det er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS som utfører byggingen og etter planen skulle alt stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Uforutsette grunnforhold har ført til et mye større behov for masseforflytting, og dette gjør at prosjektet trenger mer tid.

- Det er kjørt ut 80.000 m3 med overskuddsmasser og vi har kjørt inn 52.000 m3 med nye fyllmasser som underfylling for vegen. Sammen med flere andre forhold fører dette til at vi trenger mer tid på å bli ferdige med prosjektet. Vi jobber nå med entreprenøren for å planlegge det videre arbeidet, og foreløpig ser det ut til at ny sluttdato blir august 2019, forklarer Bjørkmo.