Planområdet er angitt i kartet, vegstrekningen utgjør ca. 4,6 km.

Planarbeidet skal gi grunnlag for utbedring av vegen samt sikre tilstrekkelig areal til vegformål. På strekningen Maurnes–Stamneskrysset planlegges også etablering av gang- og sykkelveg.

Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, ta kontakt med:

Innspill til planarbeidet må være skriftlig, og foreligge innen 15. juni.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til: