Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

De to strekningene er:

  • Delstrekning A, Sortland bru–Holmen
  • Delstrekning D, Reinsnes/Åsvatnet–Forfjord.

Formål med prosjektet

Detaljreguleringen legger til rette for utbedring av fylkesveg 82 på strekningen mellom Sortland bru og Risøyhamn bru. Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde. På strekningen Sortland bru til Holmen skal det legges til rette for gang- og sykkelveg.

Dokumentene er tilgjengelig:

Planforslaget sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i perioden 30.01.17-13.03.17 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • www.sortland.kommune.no,
  • www.andoy.kommune.no,
  • Sortland kommune, servicetorget, Rådhuset,
  • Andøy kommune, servicetorget, Rådhuset og
  • Statens vegvesen, Sortland trafikkstasjon

Møte

Det vil bli holdt folkemøte i Lanterna kino Kulturfabrikken på Sortland den 20. februar kl 1800–2000.

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 13.03.17 til:

Etter offentlig ettersyn og høring vil merknader og synspunkter bli behandlet og sendt videre til Sortland kommune og Andøy kommune for godkjenning.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Statens vegvesen Region nord v/ Martha K. Stalsberg, tlf. 48095786, e-post martha.karevik.stalsberg@vegvesen.no.