Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 9-4 har Statens vegvesen på oppdrag fra Nordland fylkeskommune og i samarbeid med Sortland kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 82 på strekningen Holmen – Maurnes.

Forslaget skal gi grunnlag for å utbedre fylkesveg 82 på strekningen Holmen – Maurnes til to-felts kjøreveg med forsterkning til ti tonns akseltrykk, samt etablering av gang og sykkelveg/fortau.

Planarbeidet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål, herunder generell utvidelse av vegbredden, sikring av myke trafikanter ved etablering av gang-sykkelveg/fortau på strekningen samt tilrettelegging for kollektivtrafikk med busslommer. Reduksjon av antall avkjørsler inngår også i arbeidet. Planstrekningen utgjør ca. 4,6 kilometer.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Merknadsfrist 9. mars 2013
Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no.

Merknader må foreligge skriftlig innen lørdag 9. mars 2013.

Kontakt
Per-Åge Hanssen, planprosessleder
Telefon: 77617054
E-post: per.hanssen@vegvesen.no