Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Dette skal gjøres
Langs hele strekningen skal det bygges en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. Fylkesvegen skal også forsterkes og breddeutvides til 6,5 meters bredde. Det skal også monteres veglys langs hele strekningen.

I prosjektet skal det i tillegg til vegbygging utføres en del jobb for Sortland kommune, Vesterålskraft og Relacom/Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler.

Entreprenøren starter å jobbe ved Kvalsaukbrua og jobber seg nordover.

Noen tall:

  • Strekningen er 4,6 kilometer
  • Gang- og sykkelvegen blir 3,5 meter bred
  • Fylkesveg 82 skal utvides til 6,5 meters bredde og forsterkes hele vegen
  • 99 gatelys
  • 15.000 m3 fjellsprengning
  • 1800 meter rekkverk
  • Utskifting av 54 stikkrenner
  • Rivning av fire bygg

 

Byggestart
Det er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS som skal utføre byggingen, og det er et omfattende arbeid som skal i gang.
Arbeidet starter opp i midten av november og etter planen skal alt stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Trafikkavvikling
Vegen skal i utgangspunktet være åpen for trafikk, men trafikantene må regne med nedsatt hastighet, lysregulering og av og til manuell dirigering av trafikk. Entreprenøren planlegger å bygge om lag 300 meter gang- og sykkelveg om gangen, for så å flytte trafikken over på denne vegbiten, mens fylkesvegen utbedres.

Det må påregnes noe ventetid, men vi vil prøve å gjøre det så smidig som mulig for alle parter. I korte perioder kan det bli nødvendig å stenge vegen for trafikk, men dette vil bli varslet.


Grunneiere er kontaktet
I forbindelse med grunnerverv og rivning av noen bygg er alle grunneiere kontaktet direkte.