Statens vegvesen vil i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8, og i samarbeid med Sortland og Andøy kommune, varsle oppstart av detaljregulering for strekningene:

  • Sortland – Holmen
  • Reinsnes – Forfjord
  • Forfjord - Risøyhamn

Reguleringen vil også omfatte område for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget.

Hensikten med planarbeidet er utbedring av dagens veg til 2-felts kjøreveg med forsterkning til 10 tonns akseltrykk.

De planlagte tiltakene er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakene kommer inn under §3.c. Det er vurdert at tiltakene kan komme i konflikt med kulturminner og at det skal utarbeides konsekvensutredning for tema kulturmiljø. Etter
ny forskrift er det ikke krav til planprogram.

Åpent møte 10. mars
10. mars kl. 18.00 blir det åpent informasjonsmøte på Medby grendehus.

Innspill innen 8. april
Eventuelle innspill og uttalelser til varsel om oppstart av regulering må være skriftlige og sendes innen 08.04.2015 til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region nord v/ Svein Bjørgo Larsen,
tlf. 75 55 29 41 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no