Detaljreguleringen legger til rette for utbedring av fylkesveg 82 på strekningen Åsvatnet-Forfjorden. Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde. Det blir kun små omlegginger av dagens vegtrasé, Roksøyelva bru og Forfjordelva bru skal erstattes av nye bruer.

Reguleringsplan ble vedtatt Sortland kommunestyret den 15.06.2017.

Plandokumentene: