Detaljreguleringen legger til rette for utbedring av fylkesveg 82 på strekningen Sortland bru til Holmen. Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde. På strekningen skal det legges til rette for sammenhengende gang- og sykkelveg.

Reguleringsplan ble vedtatt Sortland kommunestyret den 15.06.2017.

Plandokumentene: