Reguleringsplanen ble vedtatt av Bodø kommune i 2012. Hensikten med planarbeidet var å regulere areal for utbedring av fylkesveg 834, bygging av gang- og sykkelveg og nye busslommer, samt legging av vann- og avløpsledning. Tiltakene legger til rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på fv. 834 for alle trafikantgrupper.

Det er per 2018 ikke bevilget penger til prosjektet og dermed ikke avklart når strekningen vil bli utbedret og utbygd.