Vegen mellom Bodø og Festvåg og videre ferge til Kjerringøy, har en viktig funksjon for pendlere, fritidsaktivitet og turister, til og fra Bodø. Dagens veg har uheldig kurvatur, er smal og mangler grøft på mange delstrekninger.

Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for utbedring og delvis omlegging av fv. 834 mellom Valvikdalen og Festvåg. Planforslaget omfatter også deponi for overskuddsmasser i øvre del av Valvikdalen.

Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av de planlagte tiltakenes konsekvenser for fagtemaene friluftsliv og naturresurser (reindrift og vannverk).

Det er per 2018 ikke satt av midler til prosjektet, så det er for tidlig å si når det vil bli utbygd/utbedret.