Reguleringsplanene skal legge til rette for utbedring i eksisterende trasè med sidearealer, bl.a. forsterkning, grøfting/sprenging av fjellgrøfter, nye stikkrenner, rekkverk og ny asfalt. Noe breddeutvidelse er nødvendig, og veglinja kan bli litt justert noen steder. Endring av avkjørsler kan bli aktuelt; fra Inndyr sentrum til Øya, inn til Gildeskål kirkested og ved Sund ferjekai. Ved ferjekaia skal område for biloppstilling forbedres og venterom med toalett planlegges.

Tre steder planlegges større tiltak med utvidet arealbehov og ny veglinje:

  • På Skaugvoll planlegges en viss endring av kryss/avkjørsel fra fv. 17
  • Ved Jelstad bygges ny bru, og deler av vegen legges om for utbedring av sving
  • Gang- og sykkelveg gjennom Inndyr sentrum forlenges i begge retninger; nordover til Nordvågen og sørover forbi Oldervik

Kart over planområdet.pdf

Det er per 2018 ikke satt av midler til prosjektet, så det er for tidlig å si når det vil bli utbygd/utbedret.