Det var vegeier Troms fylkeskommune, Ibestad kommune og Statens vegvesen som inviterte lokalbefolkningen til et samferdselsjubileum.

Nok en del av fylkesveg 848 mellom kommunesenteret Hamnvik og Sørrollnes er utbedret, og i forbindelse med åpningen av denne vegstrekningen ville Ibestad kommune også bruke anledningen til en utvidet feiring: Det er 60 år siden vegen mellom Forså og Sørrollnes ble bygd ferdig, og det er 50 år siden ferga mellom Harstad og Sørrollnes ble satt i drift.

Mintes de omkomne
I forbindelse med feiringen var det også på sin plass å minnes de som omkom da fylkesvegen ble bygget på 40-50-tallet, og både ordfører Dag Sigurd Brustind (H) i Ibestad kommune og ordfører i Skånland kommune Helene Berg Nilsen (Ap) markerte dette med taler og blomsternedleggelse.

En viktig ferdselsåre i distriktet
Fylkesveg 848 anses å være en viktig hovedveg og ferdselsåre i distriktet, både med tanke på bosetting og næringsliv, og i 2010 ble det igangsatt et planarbeid for å gjøre det mulig å bedre standarden på denne vegen. Vegstandarden er mange steder dårlig, og det er flere steder et stort behov for utbedring. Særlig de første kilometerne fra Sørrollnes mot Hamnvik preges av smal kjørebane, dårlig kurvatur, partier med dårlig bæreevne samt partier med stor stigning.

Vegen over Hamran er et godt eksempel på dette. Med en stigning på 12 prosent har denne vegstrekningen medført en del trafikale problemer, særlig vinterstid. Ved å senke veglinjen er denne stigningen nå redusert til 8,7 prosent, og det er ventet at denne utbedringen vil være et viktig bidrag for å øke framkommelighet og trafikksikkerheten på strekningen.

- Alle har jo opplevd de utfordringene Hamran representerer både vinterstid og egentlig hele året. Det å ha brukt ressurser på å gjøre dette til en sikrere veg er viktig både for næringstransporten, og spesielt sjømatnæringen, men selvfølgelig også for folk flest som skal ferdes her. Dette er et viktig tiltak for fylkeskommunen å ha realisert og det er en viktig del av det å bygge gode lokalsamfunn der vi sikrer gode transportårer, både for næringsliv og befolkning, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).


Et av flere delprosjekt
Delprosjektet ved Hamran er andre delstrekning som utbedres i forbindelse med reguleringsplanen som ble vedtatt i desember 2012. Reguleringsplanen tar for seg en strekning på 6,3 kilometer mellom Ytre Forså og Sørrollnes, og arbeidet ble startet i 2013.

 • Fjellsikring Skredan-Agnneset ble gjennomført i 2013.
 • Parsell 1 – Godvika-Skredan (1,1 km) ble gjennomført i 2014.
 • Midlertidig fergeleie på Breivoll ble bygd i 2015.
 • Og nå - parsell 2 – Hamran (1,2 km) ble gjennomført i 2016.


Fakta om delprosjektet på Hamran

 • 1200 meter veg er utbedret
 • Vegbredde utvidet til 5,5 meter (asfaltert vegbredde 5 meter)
 • På del av strekninga (ca. 500 meter) er vegbredden økt ved å senke eksisterende kjøreveg
 • Stigningsforhold over Hamran redusert fra 12 til 8,7 prosent
 • Grøft (1,5 meter) på innsiden for å ivareta drenering og bedre fjellsikring
 • Nytt rekkverk på utsiden (1 meter rekkverksrom)
 • Nye stikkrenner gjennom vegen
 • Møteplasser
 • Omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk/murer). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, samt permanent sikring
 • Total kostnad antas å havne på ca. 46 mill. kr.
 • Gjennomsnittlig trafikkmengde pr./døgn (ÅDT) er på om lag 300 kjøretøy
 • Tungbiler utgjør ca. 6 prosent av ÅDT
 • Forventet framtidig trafikkgrunnlag er ca. 500 (ÅDT).

  

Historiske fakta om vegen
Fylkesveg 848 er 51,5 km lang (unntatt fergestrekningen). Vegen går fra Kanebogen i Harstad, via fergeforbindelse til Rolla (Sørrollnes), tunnel videre til Andørja (Sørvika), og deretter i bru over til fastlandet der den møter fv. 84 i Myre/Løksebotn i Salangen kommune.

 • Vegen mellom Hamnvik og Sørrollnes ble bygd på slutten av 1950-tallet.
 • Fergetrafikken mellom Sørrollnes og Harstad begynte i 1966.
 • Mjøsundbrua mellom Andørja og fastlandet, samt strekningen mellom Sørvika på Andørja og Myre i Salangen, ble åpnet i 1994. Brua og den nye vegen ga Andørja fastlandsforbindelse, og fergetrekantsambandet mellom Myrlandshaug i Gratangen, Sørvika på Andørja og Hamnvik på Rolla ble erstattet med et kortere fergesamband mellom Hamnvik og Sørvika.
 • Ibestadtunnelen mellom øyene Andørja og Rolla ble åpnet i 2000. Da ble fergeforbindelsen mellom Hamnvik og Sørvika også lagt ned.
 • Stangnes fergeleie ble oppgradert og utvidet i 2004.
 • Sørrollnes fergeleie ble oppgradert og utvidet i 2005.
 • Ene siden av Hamran ble noe utbedret mht. vegbredde og stigning i 2005 (pga. behov for steinmasser til utvidelse av fergeleiet).