Vegen skulle etter planen være åpnet for trafikk igjen 9. september, men på grunn av krevende fjell er det nødvendig med å bruke mer tid på blant annet fjellsikring.

Det er vanskelig å garantere noen åpningsdato, da dette arbeidet må gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte, men foreløpig ser det ut til vegen kan åpnes for ordinær trafikk igjen i midten av oktober.

Vi informerer om endelig dato for åpning av veg, så fort dette er klart.

Fergerute og skyssbåt fortsetter

Den midlertidige fergeruta fortsetter som før, det samme gjelder ordningen med skyssbåt mellom Breivoll og Sørrollnes.

Dette gjøres
Strekningen som skal utbedres er på 1130 meter. I tillegg til at vegbredden skal økes, skal stigningen over Hamran reduseres.

  • Vegbredden utvides til 5,5 meter (asfaltert vegbredde 5 m).
  • Det lages grøft på innsiden for å ivareta drenering og fjellsikring.
  • Det lages nytt rekkverk på utsiden.
  • Stigningsforholdet over Hamran reduseres fra 12 til 8,7 %.
  • Det legges 9 nye stikkrenner gjennom vegen.
  • Det etableres 5 møteplasser.
  • Det utføres omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, og permanent sikring i etterkant.