Utbedringsarbeidet på fv. 848 har pågått siden april i år, og skal etter planen ferdigstilles i høst. Tiltaket, som omfatter en strekning på ca. 1300 meter forbi Ura, er det tredje delprosjektet på strekningen Sørrollnes–Hamnvik.

Sist torsdag ble det oppdaget en utglidning fra et fjellparti ovenfor vegen i området Halsen. Utglidningen har en bredde på ca. 50 meter og en anslått største tykkelse på 10-12 meter. Fjellmasser i størrelsesorden 15-20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd ca. to meter ned mot vegen. 

- Fjellpartiet har ikke har beveget seg etter hendelsen forrige torsdag, men det er likevel helt klart at massene er ustabile. Fjellpartiet består av et stort og et mindre flak. Disse er igjen oppsprukket. I tillegg knytter det seg noe usikkerhet til stabiliteten i fjellet på siden av og ovenfor utglidningen. Vi må sikre dette før vi kan gå videre, sier geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Som et strakstiltak ble området evakuert og det ble innført ferdselsforbud inntil en geologisk vurdering kunne gjennomføres. I dagene etter utglidningen har geolog fra Statens vegvesen, med bistand fra ekstern geolog, foretatt registreringer og vurdert hvordan denne sitasjonen skal håndteres. 

En tilleggsutfordring er at det oppå utglidningen står plassert en høyspentlinje, som forsyner Sørrollnes med strøm. Hålogaland kraft er i gang med å legge om strømforsyningen, ved å strekke en ny kabel ovenfor utglidningen.

Hva vi gjør

På bakgrunn av de geologiske vurderingene som er gjort har Statens vegvesen besluttet å ta ned det løse fjellpartiet stykkevis og delt. Underveis blir det gjort løpende geologiske vurderinger for å bestemme omfanget. Av hensyn til arbeidernes sikkerhet blir fjellet sikret rundt og ovenfor utglidningen i forkant. Sikringsarbeidet er allerede i gang. Første sprengsalve går etter planen i neste uke.

Som en ytterligere sikring er det etablert målepunkter i terreng utenfor utglidningen for å overvåke eventuelle bevegelser også der.

- Å gjennomføre denne typen anlegg i et så utfordrende terreng som vi har på fv. 848 medfører alltid en usikkerhet. Etter hvert som arbeidene går fremover avdekkes nye utfordringer som må løses. Et av de største usikkerhetsmomentene er omfanget av arbeidssikringen, altså sikring av området slik at selve anleggsarbeidet kan starte. Hensynet til arbeidernes sikkerhet kommer alltid i første rekke, sier avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

Konsekvenser

Det er for tidlig å si noe eksakt om hvilke konsekvenser hendelsen vil gi for fremdriften på anlegget. Dette vil avhenge av hvorvidt det blir nødvendig å ta ned hele eller bare deler av fjellpartiet som har vært i bevegelse.

Statens vegvesen vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for i første omgang å sikre at det er trygt å arbeide på stedet, og deretter foreta permanent sikring slik at vegen er trygg å ferdes på etter åpning.

Arbeidet på fv. 848 gjøres på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.