Planområdet for prosjekt fv. 848 Segelstein omfatter del av fv. 848 på Andørja i Troms fylke. Hensikten med prosjektet er forbedring av framkommelighet på strekningen fv. 848 Aspelia–Sæter. Det skal planlegges tunnel kombinert med ny veg gjennom området. I dag preges strekningen av bratte stigningsforhold, smal kjørebane og dårlig kurvatur.