- Jeg er godt fornøyd med at vi nå er kommet dit, at vi sender reguleringsplanen for et svært viktig tiltak for lokalsamfunn og næringsliv ut på høring, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms fylkeskommune. 

Hensikt og mål med planarbeidet

Planen skal tilrettelegge for bygging av ca. 3,2 km ny veg, tunnel og kryss på strekningen mellom Aspelia og Sæter. Målet er bedre vegstandard, forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle brukere, spesielt for næringstransport. Planområdet omfatter også deler av gamle fergekai i Sørvik, eksisterende veg og omliggende arealer både på Sæter-sida og i Aspelia/Sørvik ettersom det vil bli behov for midlertidig anleggs- og riggareal.

Plan på høring

Planforslaget vil være til høring/offentlig ettersyn i perioden 29. april-11. juni 2019 og blir lagt ut fysisk på rådhuset på Ibestad og på vegkontoret i Harstad.

  • Ibestad kommune, servicetorget, rådhuset, Hamnvik
  • Statens vegvesen, Region nord, Vegavdeling Midtre Hålogaland, Fjordgata 5, Harstad

Dokumentene kan også hentes elektronisk fra kommunens eller Statens vegvesen sine nettsider. 

Grunneiere varsles med brev

Offentlige instanser og en rekke interessenter varsles elektronisk. Grunneiere og øvrige interessenter varsles ved brev.

Merknader innen 11. juni

Eventuelle merknader til planforslaget må gjøres skriftlig og sendes innen 11. juni 2019 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost‐nord@vegvesen.no.

Kontakt

Kontaktperson i Statens vegvesen er Hilde Heitmann 
Mobil: 951 18 077
E‐post: hilde.heitmann@vegvesen.no