Statens vegvesen har, i samarbeid med Ringsaker kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 84 Ringsakervegen, fra Fremstadvegen til Skansevegen. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av Ringsaker kommune og prosjektet antas blir ferdigstilt i sommeren 2019.