Prosjektet medfører ca. 300 m omlegging og utbedring av fv. 939 forbi Storelva, og planen vil på denne strekningen erstatte den vedtatte reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs fv. 939 Sørvåg–Alsvåg.