Statens vegvesen har av Nordland fylkeskommune fått i oppdrag å rassikre fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik. Parsellen mellom Andøy Space Center og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Det skal utarbeides planprogram med alternativsvurdering og anbefaling. Deretter skal det utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for anbefalt alternativ.

Fv. 976 Andøya, skredsikringFv. 976 nord for Bleik. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen