Vegen over Ifjordfjellet ble påbegynt på 1920-tallet, og sto ferdig i 1937. Fram til E6 gjennom Tanadalen åpnet i august 1973, var Ifjordfjellet den eneste forbindelsen mellom Øst-Finnmark og resten av landet.

 

Omfattende oppgradering

Statens vegvesen startet utbedringer av de verste punktene på vegen i 2008 og 2009.

I desember 2009 vedtok Finnmark fylkesting å foreta en større oppgradering av vegen, slik at den skulle bli helårsveg. Inntil da hadde vegen holdt stengt opptil flere måneder hver vinter. Fylkeskommunen overtok som vegeier fra 1. januar 2010 i forbindelse med forvaltningsreformen.

Totalt er det bygd 28,9 kilometer ny veg. Vegen er hevet og det er laget slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. Dette for at det skal samle seg mindre snø, slik at det blir enklere å holde vegen åpen vinterstid.

Det er Statens vegvesen avdeling Finnmark som har hatt ansvaret for planlegging og prosjektering av vegen.

Fem års anleggsdrift

I juni 2010 startet arbeidet med den første strekningen fra Ifjord til Skadjajávri og parsellen Skadjajávri til Estour, som begge sto ferdige i desember 2011. Strekningen Stuorrajohka/Storelva kunne tas i bruk i desember 2012, mens parsellen ved Skadjajávri var ferdig i 2013. I oktober 2014 var vegen ferdig fram til Suolojávri/Holmvatn, mens siste del av arbeidet fram til Giilas avsluttes i løpet av høsten 2015.

Oppdragene har vært fordelt på fire ulike entreprenører – HAB AS har bygd første, tredje og fjerde parsell, Roy Yngve Thomassen AS parsell nummer to, mens Mesta AS og Veidekke Entreprenør AS har hatt ansvaret for de to siste.

Alt anleggsarbeid har foregått uten noen fraværsskader.

Økonomi

Totalt har Finnmark fylkeskommune bevilget 489 millioner kroner til vegprosjektet. I tillegg ble det brukt 34 millioner i statlige midler de siste årene før fylkeskommunen overtok. Summen av investeringer tilsvarer 570 millioner 2015-kroner.

Det er ikke avklart hva slags framtidig løsning det blir for den siste strekningen fra Gillas til Sjursjok. For å bedre trafikksikkerheten og redusere standardforskjellen mellom nyanlegget og resten av fylkesveg 98, er det foretatt enkelte punktutbedringer og asfaltering.

Viktig og særpreget

Vegen over Ifjordfjellet har en viktig rolle med å knytte Finnmark sammen – mellom øst og vest og mellom kysten og innlandet. Vegen er viktig for eksporten av fersk fisk fra Norkyn til utenlandske markeder, for transporten av varer og mennesker i Finnmark og for turister.

Ifjordfjellet er en særpreget høyfjellstrekning med åpne vidder med elver og vann. Området har vernede vassdrag og samiske kulturminner og brukes til reindrift og aktivt friluftsliv sommer som vinter. Dette er verdier som har vært viktig å ivareta når vegen skulle planlegges og bygges.