Fylkeskommunen legger opp til at denne strekningen skal få samme standard som den nye vegen over Ifjordfjellet. Dagens veg er smal, har dårlig sikt og er skadet på grunn av telehiv.

Planlagt oppgradering

Planen innebærer ingen større endringer i selve veglinja, men vegen skal gjøres bredere, skarpe svinger rettes ut og det skal bygges to nye bruer.

Det er gjort omfattende undersøkelser av grunnforhold og naturmangfold i planområdet. Det er også lagt vekt på å tilpasse vegen til landskapet.

Høgfjellsstrekningen over Ifjordfjellet stod ferdig i 2015. Det er imidlertid svært variabel og til dels dårlig standard på resten av fylkesveg 98. I fjor ble Tarmfjordbakken ferdig oppgradert. Den inngår i området for reguleringsplanen, og det er vegstrekninger på begge sider av Tarmfjordbakken som planlegges som neste trinn i oppgraderingen. 

Forslaget til reguleringsplan for strekningen Leibošjohka til Ráddovuotna/Smalfjord finner du her

Fylkesveg 98 er en av tre prioriterte strekninger på fylkesvegnettet i Finnmark og bevilgning til vegen behandles årlig av Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.   

På østsiden av Ifjordfjellet gjenstår det 8 kilometer mellom Giillášjohka og Leibošjohka hvor det foreløpig ikke er planlagt opprusting. Det skal vurderes forskjellige alternativer for denne strekningen. På vestsiden av Ifjordfjellet mot Ifjord er det heller ikke planlagt konkrete oppgraderinger.

Høringsfrist og prosess

Høringsfristen for reguleringsplanen er 15. september. Eventuelle merknader må sendes skriftlig til

Når Statens vegvesen har behandlet innspillene til planforslaget, blir planen oversendt Tana kommune for endelig behandling.

Eventuelle spørsmål kan rettes til planleggingsleder Bjarne Mjelde, tlf. 789 41 792 eller epost bjarne.mjelde@vegvesen.no.

Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune vil også arrangere et åpent møte for å informere om planforslaget og svare på spørsmål. Tid og sted for møtet annonseres seinere.

Alle grunneiere som berøres av reguleringsplanen, får eget brev om saken.