Det skal bygges nye gang- og sykkelveger på Nesodden. Hovedmålet er å legge til rette for en oversiktlig, sikker og rask sykkelrute både for transportsyklister og fritidssyklister. Prosjektene ligger i nærheten av hverandre og planlegges under ett:

  • Fv. 156 Torvet-Fjordvangen 2 000 meter gang- og sykkelveg og vegomlegging.
  • Fv. 107 Hellvikveien 520 meter gang- og sykkelveg. 
  • Fv. 107 Hellvikskogsvei 170 meter fortau.

Byggestart var i 2017. Delstrekningene som bygges er manglende lenker i et allerede utbygd sykkelvegsystem.

Prosjektet vil også bedre avkjøringer ut på fv. 156. Uoversiktlige avkjøringer blir stengt og nye avkjøringer skal etableres. Bussholdeplasser langs strekningene vil bli oppgradert og enkelte steder skal nye etableres.