Fylkestinget i Vest-Agder vedtok på sitt februarmøte i 2018 at arbeidet med prosjekt FV 469 Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero og saken gjenopptas dersom Stortinget endrer vilkårene.

Fylkestingets vedtak (13. februar 2018)

1. Statens vegvesens rapport fra 11. desember 2017 om Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse, og notat datert 8. desember 2017 om vurdering av Hidra vels alternativ med flytebro, tas til orientering.

2. Ut fra anslåtte prosjektkostnader, kan ikke Vest-Agder fylkeskommune bidra med finansiering av prosjektet uten å utsette eller skrinlegge allerede vedtatte investeringer, og ytterligere redusere løpende driftsrammer.

3. Arbeidet med prosjekt FV 469 Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero og saken gjenopptas dersom Stortinget skulle bedre betingelsene for ferjeavløsningsmidler / endre betingelsene mtp renter.

Sakspapirene fra fylkestingets møte kan du lese her.

Informasjon om prosjektet:
Med en 3,5 kilometer lang undersjøisk tunnel skal øysamfunnet Hidra i Flekkefjord få vegforbindelse til fastlandet.

Fastlandsforbindelsen vil forenkle hverdagen til rundt 600 innbyggere som i dag er avhengig av fergeforbindelsen Kvellandstrand-Launes for å komme til og fra fastlandet. Den vil også komme næringslivet og hytteeiere på øya til gode og lette adkomsten for de mange turistene som hvert år besøker øya.

Den undersjøiske tunnelen blir 8,5 meter bred, i tråd med vegvesenets krav. Kjørefeltbredden i hver retning blir på 3,25 meter. Kjøretiden er beregnet til å ta rundt fem minutter. I tillegg til tunnelen bygges det en 300 meter lang adkomstveg til båthavna på fastlandsiden.

  • Samfunnsøkonomisk nytte: 99 millioner kroner
  • Dagens trafikkgrunnlag: 330 kjøretøy/døgn
  • Andel tunge kjøretøy: 5 prosent
  • Forventet trafikkvekst i åpningsåret: 18 prosent