Endring av planområdet avgrenser seg til flytting av tunnelinnslag med ca. 50 meter, samt tilrettelegging av kollektivholdeplass og parkering. Konflikter med enkelte eiendommer og behov for kollektivholdeplass, er bakgrunnen for endring av detaljregulering.

Planforslag

Planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Statens vegvesen, Mellomvegen 40, Tromsø,
  • Karlsøy kommune, Rådhuset i Hansnes og
  • www.karlsoy.kommune.no

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen mandag 19. oktober 2015 til:

Eventuelle merknader må sendes skriftlig og merkes: «Merknader til forslag til endring detaljregulering for Fv 863 Langsundforbindelsen, området ved Lanes»

Etter offentlig ettersyn og høring vil merknader og synspunkter bli behandlet, og sendt videre til Karlsøy kommune for godkjenning.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til: Statens vegvesen Region Nord v/Kjell Grønsberg, tlf. 77 61 73 56. E-post: kjell.gronsberg@vegvesen.no