Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region nord, med hjemmel i PBL kapittel 12, og etter avtale og nært samarbeid med Karlsøy kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen av planforslaget fram til oversendelse til Karlsøy kommune for vedtak. Planen er utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. PBL § 12-3.

Dette planforslaget er gjort tilgjengelig på følgende steder:

  • Karlsøy kommune, Rådhuset, Hansnes.
  • Joker Stakkvik.
  • Ferja mellom Hansnes og Stakkvik.
  • Statens vegvesen, Mellomveien 40, Tromsø
  • Statens vegvesen, Botnhågen øst, Finnsnes
  • www.karlsoy.kommune.no
  • og som vedlegg til denne siden 

Representanter fra Statens vegvesen og Karlsøy kommune vil være tilgjengelig for spørsmål vedrørende denne planen på rådhuset Hansnes tirsdag 20. april kl. 11.30-14.30. Berørte grunneiere, festere, rettighetshavere og høringsinstanser blir varslet i brevs form. De formelle plandokumentene er planbeskrivelsen med forslag til reguleringsbestemmelser i A4 format, og tegningsheftet i A3 format. Begge er datert 26. mars 2010.

Eventuelle merknader til den foreslåtte reguleringsplanen må sendes skriftlig, og bes merkes ”Offentlig ettersyn av reguleringsplan for fv. 863 Langsundforbindelsen”, senest innen fristen 21. mai 2010 til:
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
eller firmapost-nord@vegvesen.no
Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
• Ole Kristian Haug på telefon 77 85 17 12
E-post: ok.haug@vegvesen.no
• Jan Steinar Indseth på telefon 77 61 71 12
E-post: jan.indseth@vegvesen.no
• Torbjørn Jørgensen på telefon 77 61 72 23
E-post: torbjoern.joergensen@vegvesen.no