Reguleringsplan for fv 863 Langsundforbindelsen
Planområdet omfatter tunnelinnslagene på Lanes, Ringvassøya, og Rakkenes, Reinøya, ny veitrasê ovenfor Stakkvik og nytt fergeleie i Sætervika, nord på Reinøya.

Reguleringsplan for steinbrudd på eiendommen gbnr. 51/69, Fakken, Vannøya
Planområdet omfatter hele eiendommen, og har tidligere vært benyttet til massetak.

Begge planene er tilgjengelig på www.karlsoy.kommune.no 

Sakspapirer
Vedtaket er publisert på kommunens hjemmesider: www.karlsoy.kommune.no og vegvesenets nettsider  http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/langsundforbindelsen

Saksframstillingen med vedtak, merknadsbehandlingen, plankart og planbeskrivelse er tilgjengelig i digital form på www.karlsoy.kommune.no. Dette er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset i Karlsøy kommune og det er mulig å få tilsendt dokumentene i papirformat.

Klage
I følge Plan og bygningslovens §  1-9  er det mulig å klage på vedtaket. En slik klage må være begrunnet og skal sendes skriftlig til Karlsøy kommune innen klagefristen som er 18. januar.