Avgjørelsen innebærer at det videre arbeidet med Langsundforbindelsen kan fortsette.  

Tilbakeblikk

Nord-Troms tingrett sa i januar i år reguleringsplanen for Langsundforbindelsen var ugyldig. Dette fordi planforslaget ikke inneholdt en tilstrekkelig utredning av hvordan virkningene av Langsundforbindelsen ville bli for reindrifta på Reinøya.

Krav til konsekvensutredning

Det er ikke krav til konsekvensutredning for prosjekt med kostnad under 500 mill kr. I følge lagmannsretten er det kostnadsoverslaget ved oppstart av planarbeidet som er avgjørende. Ut fra en konkret vurdering har lagmannsretten ikke funnet det sannsynlig at en kostnads-beregning på oppstartstidspunktet ville gitt en kostnad på mer enn 500 millioner kroner. Det forelå derfor ingen plikt til konsekvensutredning.

Forsvarlig utredning

Både konsekvensutredningsforskriften og forvaltningslovens § 17 stiller krav om forsvarlig utredning. Lagmannsretten legger vesentlig betydning i det som kommer fra de tre reindriftsutredningene, selv om utredningene er gjort i ettertid. Men lagmannsretten kan ikke se at det gjennom utredningene kommer fram noe avgjørende nytt som ville endret reguleringsplanvedtaket. 

Departementet stadfester planen

Lagmannsretten viser til at departementet står fritt om et planforslag skal endres eller om innsigelsen skal forkastes. Lagmannsretten er klar på at anførslene knyttet til dette tema ikke kan føre frem.

Ekspropriasjon

Det foreligger nå en reguleringsplan med rettsvirkning. Vedtak om ekspropriasjon er derfor i tråd med "forskrift om eigedomsinngrep etter vegloven".

Folkeretten

Lagmannsretten bygger på de reindriftsfaglige utredningene, som etter rettens oppfatning viser at tiltaket synes å få en «relativt begrenset innvirkning på reindriften».