Dagens løsning for syklister langs fv. 480 Randabergveien fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger, er en gang- og sykkelveg på sørsiden av vegen. Med denne løsningen deler syklende og gående det samme arealet. Dette gjør løsningen for smal til å håndtere dagens trafikkbehov på en trafikksikker og effektiv måte.

For å gjøre det enklere å sykle, samt bedre myke trafikanters framkommelighet, sikkerhet og komfort på hovednettet for sykkel, skal det etableres en separat sykkelløsning som skiller motoriserte kjøretøy fra syklende og syklende fra gående med en opphøyd kant.

Planavgrensning

I vedlagt oversiktskart er avgrensningen av planområdet tegnet inn med en stiplet linje (PDF). I det endelige planforslaget vil sannsynligvis denne avgrensningen bli mindre, men grensen er lagt slik at vi har nok plass til å sikre avkjørsler og gjennomføre anleggsarbeidet.

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss?

Vi ber om at du sender disse skriftlig til oss innen 23.11.2018.

• Postadresse: Statens vegvesen Region vest, postboks 43, 6861 Leikanger

• eller e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Husk å merk sendingen med plannummeret: 2018001, og plannavn: Detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 480 Randabergveien.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Anneli Eie på telefon 412 80 075 eller e-post anneli.eie@vegvesen.no

Ønsker du mer informasjon?

Sjekk også Randaberg kommune sin nettside

Planarbeidet

Målet med planarbeidet er å utarbeide et forslag til en reguleringsplan. Reguleringsplaner består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Prosessen fram til en reguleringsplan består av følgende trinn:

  1. Planinitiativ, oppstartsmøte og oppstart av planarbeid.
  2. Utredninger og bearbeiding av planløsninger.
  3. Planforslag, politisk behandling og eventuelt vedtak.

En vedtatt reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, samt danner rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, bygging og drift av vegen.