Statens vegvesen skal starte planarbeid for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på to punkter på fv. 510 Nesbuveien, ved Røyneberg skole og ved Joa. Det skal etableres by-pass løsning (sykkelveg med fortau) i nivå med kjørevei forbi undergang ved Røyneberg skole (østsiden). Videre skal undergangen ved Joa (Ossbergvegen) flyttes og utvides for å bedre sikten.