Hensikten med prosjektet er å oppgradere kollektivholdeplasser til standard for universell utforming, med leskur og sykkelparkering der dette kan utføres uten uforholdsmessig store kostnader. Krysningspunkt og gang- og sykkelveg
i tilknytning til holdeplassene vurderes for hver enkelt holdeplass.

I fylkesveg 114 Grålumveien gjelder denne oppgraderingen holdeplasser ved:

  • Tunesenteret (skal saneres) - varsel om planstart var i januar 2017, planområdet
  • Grålum skole - varsel om planstart var i januar 2017, planområdet
  • Kommunelageret - varsel om planstart var i januar 2017, planområdet