Hensikten med prosjektet er å oppgradere kollektivholdeplasser til standard for universell utforming, med leskur og sykkelparkering der dette kan utføres uten uforholdsmessig store kostnader. Krysningspunkt og gang- og sykkelveg
i tilknytning til holdeplassene vurderes for hver enkelt holdeplass.

I fylkesveg 118 Skjebergveien gjelder denne oppgraderingen holdeplassene: