Tiltak som gang- og sykkelveger, sykkelveger eller fortau er viktig for gående og syklenes framkommelighet, sikkerhet og trygghetsfølelse. I Samferdselsplanen for Akershus fylkeskommune er skoleveger høyt prioritert.

Rullering av rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» 2017/2018
Arbeidet med å rullere skolevegprosjekter viser at vi er på god vei. Siden 2012 har vi bygget ferdig 24 strekninger og 26 prosjekt er under bygging eller prioritert i handlingsprogrammet. Statens vegvesen satt i gang arbeidet med en rullering av rapporten i 2017. Rapporten skal ferdigstilles i løpet av våren og vil legges fram til politisk behandling i Akershus fylkeskommune i løpet av høsten 2018.

78 prioriterte skoleveger i 2014
I 2012 gjennomførte Statens vegvesen en stor kartlegging av skolevegene i fylket. Rapporten ble oppdatert i 2014 hvor antall strekninger ble redusert fra 600 totalt til 78 høyt prioriterte skoleveger. De 78 strekningene gir en total lengde på til sammen 90 kilometer der forholdene for gående og syklende må bedres. For å nå målet i Nasjonal transportplan om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen innen 2024, er denne pakken med reguleringsplaner et viktig ledd for å nå disse målene.