Tiltak som gang- og sykkelveger, sykkelveger eller fortau er viktig for gående og syklenes framkommelighet, sikkerhet og trygghetsfølelse. I Samferdselsplanen for Akershus fylkeskommune er skoleveger høyt prioritert.

Barn og unge skal gå eller sykle til skolen

I 2012 gjennomførte Statens vegvesen en stor kartlegging av skolevegene i fylket. Rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» ble revidert i 2014 og 2018. Gjeldende plan ble vedtatt av Fylkestinget den 10. august 2018.

I 2014 ble det også vedtatt en 10-årig handlingsplan for å sikre alle «røde» strekninger, som anses som farligst for skolebarn i Akershus.

For å nå målet i Nasjonal transportplan om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen innen 2024, er dette arbeidet et viktig ledd. Samtidig er vårt mål at ingen skal bli skadet eller drept i trafikken.

78 prioriterte skoleveger i 2014

De høyest prioriterte strekninger er listet opp i 10-års-planen. Totalt står 78 prosjekter på listen på til sammen 90 kilometer. I løpet av de siste fem årene har 23 strekninger blitt ferdig bygd, 13 er under bygging, for 8 jobbes det med byggeplan, og for 9 arbeides det med tekniske planer og reguleringsplaner. Forutsatt at det settes av tilstrekkelige midler håper vi å kunne bygge mange prosjekter i denne planen innen 2024. Per 2018 er 49 strekninger bygget eller prioritert i handlings-programmet for fylkesveg.