Kommuneplanen viser ny trasé for Langenesveien. I denne traséen vil ny bru med tilstøtende veg bli lagt.

Ny gang- og sykkelveg

I dag finnes det ikke tilbud til gående og syklende langs Langenesveien på den strekningen som nå er tenkt regulert. Derfor legges det opp til å regulere tilstrekkelig areal slik at ny gang- og sykkelveg kan bygges. Det gjelder strekningen langs Langenesveien fra Stauslandsveien til bakketopp der eksisterende veg har gul midtstripe.

Ny bru

Dagens bru er i dårlig stand. Denne planlegges å bli erstattet med ny bru lenger oppstrøms. Vegens linjeføring vil bli bedret med en slik flytting. En utfordring i planarbeidet kan være valget mellom ei bru som ligger lavt i terrenget og treffer gamle Langenesvei/Årosvei i samme høyde og ei bru som ligger så høyt at gamle Langenesvei/Årosvei kan krysse under ny bru.