Det vises til oppstartmelding i Fædrelandsvennen den 18.11.2015 og til varsel om oppstart av planarbeid her på vegvesen.no

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bru med tilhørende tilknytninger til eksisterende veg. Det skal også legges til rette for bedret tilbud for gående og syklende på strekningen. Planarbeidet vil særlig belyse bruløsningen.

I planprosessen har grunnundersøkelser vist omfattende forekomst av kvikkleire. Søgneelva påfører deler av området erosjon. For å erosjonssikre området mot fortsatt utgraving og for å stabilisere området, utvides planområdet. Fysiske tiltak i tilknytning til dette medfører behov for planutvidelse. Kartutsnittet viser opprinnelig planavgrensing og utvidet planområde med avgrensing.

Merknader og spørsmål

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger med videre av interesse eller betydning for utvidelse av planområdet sendes skriftlig innen 27.3.2017 til:

Posten merkes med «Saksnummer 15/208578, prosjekt 207093, att.: Tormod Engedal»

For mer informasjon kontakt Statens vegvesen ved planleggingsleder Tormod Engedal på telefon 38 12 15 86 eller e-post: tormod.engedal@vegvesen.no